Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Obchodné podmienky platné pre nákup na fitness e-shopu Johnsonstore.sk, ktorý prevádzkuje: Johnson Health Tech CZ & SK as, IČO 08895651, so sídlom Dykova 1068/9, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe vložka B 25084

Kontaktné údaje pre doručovanie sú: Johnson Health Tech CZ & SK a.s., Bystrá 761/10, budova 10A, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika, e-mail: obchod@johnsonstore.cz, (ďalej len Predávajúci)

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvárané cez e-shop Johnsonstore.cz. Všetky zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu Johnsonstore.cz, rovnako ako všetky na ne nadväzujúce vzťahy sa výlučne riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na adrese www.johnsonstore.cz

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvárané cez tento internetový obchod. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Johnson Health Tech CZ & SK, as, so sídlom Dykova 1068/9, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe vložka B 25084 (ďalej len " Predávajúci ") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len" občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi Predávajúcim a inou osobou (ďalej len" Kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. E-shop je Predávajúcim prevádzkovaný na adrese www.johnsonstore.cz.

1.2. Ustanovenia líšiace sa od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


2.1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Registrácia vykonaná Kupujúcim je tvorená menom, ktoré si Kupujúci sám zvolí a heslom, ktoré si Kupujúci tiež sám určí. Registrácia umožňuje prístup do užívateľského rozhrania, kde si Kupujúci môže prezrieť priebeh vybavovanie svojich objednávok, zobraziť históriu objednávok, meniť svoje kontaktné údaje. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávaní tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Po odoslaní objednávky je zákazníkovi pridelené automaticky vygenerované meno a heslo, ktoré môže Kupujúci využiť aj pri ďalšom nákupe a nemusí tak vyplňovať opätovne všetky svoje údaje.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, že Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. INFORMÁCIE O TOVARE A KUPNÁ CENA TOVARU


3.1. Všetok tovar ponúkaný v internetovom obchode zodpovedá normám bezpečných výrobkov podľa zákona č. 102/2001 Zb. v znení neskorších predpisov.

3.2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahu informácie o tovare (popis tovaru a fotografické zobrazenie, ktoré je len ilustratívny), a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a náklad

3.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Cena za dodanie tovaru (dopravné) je účtovaná v súlade s cenníkom dopravcu (DPD, Slovenská pošta, popr. Iný dopravca). Pri dodaní tovaru na Slovensko je kúpna cena tovaru a cena za dodanie tovaru (dopravné) vždy účtovaná v EUR, a to podľa priemerného kurzu EUR / CZK.

3.5. Balné nie je Predávajúcim účtované.

3.6. Kupujúci s miestom dodania tovaru v Českej republike má právo vo svojej objednávke tovaru uviesť, či bude kúpnu cenu tovaru vrátane prípadnej ceny za dodanie tovaru (dopravné) hradiť v slovenských korunách alebo v EUR a v súlade s týmto zadaním bude potom vystavený Predávajúcim aj daňový doklad - faktúra s vyúčtovaním ceny tovaru a ceny za dodanie tovaru (dopravné).

3.7. Zľavy sa nesčítajú (akčné balíčky, produkty v špeciálnych ponukách a zľavách sú nezávislé na sebe).

3.8. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru a náklady na dodanie tovaru (dopravné) niektorým zo spôsobov uvedených v článku 5. týchto obchodných podmienok, pričom spôsob úhrady kúpnej ceny kupujúci uvedené vo svojej objednávke.

3.9. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH).

3.10. Dodacia lehota pri tovare je označeného "vrátane dopravy" na základe dohody Predávajúceho s Kupujúcim. Pri produktoch označených ikonkou o dostupnosti "Na otázku" alebo "Momentálne nedostupné" sa môže dodacia lehota predĺžiť o niekoľko týždňov. Za zdržanie zásielky nie je predávajúci zodpovedný.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


4.1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár (ďalej len ako "objednávka") obsahuje najmä informácie o:

 1. a) objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
  c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru,
  d) údaje o osobe Kupujúceho:
  - u fyzickej osoby nepodnikateľov nutné vyplniť celé meno a priezvisko, dátum narodenia, celú fakturačnú a doručovaciu adresu Kupujúceho,

- u fyzickej osoby podnikateľa nutné vyplniť celé meno a príjemní, dátum narodenia, IČO, DIČ, sídlo podnikania, celú fakturačnú a doručovaciu adresu Kupujúceho,

- u právnickej osoby nutné vyplniť celý názov právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO, DIČ, celú fakturačnú a doručovaciu adresu.

4.2. Objednávka bude považovaná za platnú a pre Predávajúceho za záväznú iba v prípade, že bude Kupujúcim riadne vyplnená vo všetkých jej častiach. Odoslaním objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

4.3. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Okamžite po obdržaní objednávky je Kupujúcemu automaticky zaslaný e-mail s prehľadom jeho objednávky. Tento e-mail je zaslaný na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa Kupujúceho") a nie je považovaný za prijatie objednávky. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky Kupujúcemu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa. Potvrdenie o prijatí objednávky je Predávajúcim urobené elektronickou poštou na elektronickú adresu Kupujúceho. Spolu s potvrdením o prijatí objednávky sú Kupujúcemu zároveň zaslané informácie o predbežnom termíne dodania tovaru, vyčíslenie celkovej sumy za dodanie tovaru, tj. Ako výšky kúpnej ceny, tak výška ceny za dodanie tovaru (dopravné).

V prípade, kedy objednaný tovar nebude možné dodať v štandardnom termíne 1-14 dní a táto skutočnosť bude Predávajúcemu známa v čase obdržania objednávky, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho elektronickou poštou na elektronickú adresu Kupujúceho s oznámením predpokladaného (náhradného) termínu dodania tovaru , a to v rovnakých termínoch, v ktorých je predávajúci povinný urobiť potvrdenie o prijatí objednávky. V tomto prípade je Kupujúci povinný do 24 hodín od prijatia e-mailu Predávajúceho s uvedeným oznámením odoslať Predávajúcemu e-mail s oznámením, či akceptuje dodania tovaru v náhradnom termíne alebo či svoju objednávku ruší. Oznámenie zašle Kupujúci na e-mailovú adresu Predávajúceho, z ktorej dostal oznámenie Predávajúceho o predpokladanom (náhradnom) termínu dodania tovaru.

4.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

4.5. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

V prípade uvedenom v bode 4.3. posledný odsek tohto 4. článku týchto obchodných podmienok, kedy predávajúci informuje Kupujúceho o nedostupnosti tovaru s oznámením predpokladaného (náhradného) termínu dodania tovaru, zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamihom doručenia oznámenia Kupujúceho, že akceptuje dodania tovaru v náhradnom termíne.

4.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 1. CENA TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY


5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru (dopravné) podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2030147002/5500 (ďalej len "účet predávajúceho").

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.9. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14-tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.6. V prípade platby v hotovosti odovzdá Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru s vyúčtovaním celej kúpnej ceny spolu s dodaním tovaru.

5.7. V prípade bezhotovostnej platby Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru s vyúčtovaním celej kúpnej ceny a tento daňový doklad odošle Kupujúcemu spolu s potvrdením o prijatí objednávky, popr. v prípade, keď predávajúci informuje Kupujúceho o nedostupnosti tovaru s oznámením náhradného termínu dodania objednaného tovaru), Predávajúci zašle tento daňový doklad najneskôr do 24 hodín od doručenia akceptácie Kupujúceho s novým termínom naskladnenie objednaného tovaru. Originál daňového dokladu bude odovzdaný Kupujúcemu spolu s dodaním tovaru.

5.8. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet je tovar expedovaný, ak nie je dohodnuté s Kupujúcim inak.

5.9. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 4.4.) Požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.10. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.11. Spôsoby platby:

 1. a) Prevodom
 2. b) On-line platba kartou
 3. c) On-line bankovný prevod
 4. d) Dobierkou
 5. e) On-line platba pre majiteľa účtu v Tatrabanke
 6. f) On-line platba pre majiteľa účtu vo VÚB banke
 7. g) On-line platba pre majiteľa účtu v Slovenskej sporiteľni
 8. h) Bankový prevod pre majiteľa účtu v inej banke SK

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho info@johnsonstore.cz.

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Dodanie tovaru je podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, a to najneskôr do 14 dní od:

- od pripísania kúpnej ceny na peňažný účet Predávajúceho u bezhotovostnej platby kúpnej ceny Kupujúcim.

7.2. Miesto dodania tovaru je určené Kupujúcim v objednávke. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedenú adresu Kupujúceho a prípadná odborná inštalácia.

7.3. Spôsob dodania tovaru volí Kupujúci v objednávke.

7.4. V prípade, že podľa zmluvy je predávajúci povinný tovar odoslať Kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, potom predávajúci splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu. K preprave tovaru Predávajúci využíva verejné dopravcu - DPD, a Českú poštu, popr. iného dopravcu a tovar je cez tieto dopravca prepravuje ako obchodný balík. V prípade, že náklady dopravy v súlade s týmito obchodnými podmienkami nesie predávajúci, potom Predávajúci je oprávnený použiť k dodaniu tovaru svoj vlastný dopravný prostriedok.

7.5. Kupujúci je oboznámený o odoslaní tovaru na doručovaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári e-mailom odoslaným Predávajúcim v deň odoslania tovaru, ak je tovar odosielaný prostredníctvom dopravcu. Ak je tovar sa preváža Predávajúcim, potom je Kupujúci oboznámený o expedíciu tovaru e-mailom odoslaným Predávajúcim v deň predchádzajúci dňu dodania tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Pri vyzdvihnutia tovaru na prevádzke Predávajúceho je Kupujúci informovaný e-mailom Predávajúceho o pripravenie tovaru k vyzdvihnutiu.

7.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru, ktorý neprevzal.

7.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný tovar skontrolovať vrátane neporušenosti obalu a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V tomto prípade je však predávajúci povinný zapísať túto skutočnosť do prepravných listov prepravcu. Podpisom prepravných (dodacích) listov Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu či poškodenie tovaru nemôže byť braný zreteľ.

7.8. Daňový doklad - faktúra je neoddeliteľnou súčasťou dodávky. Daňový doklad si Kupujúci uschová pre prípadnú reklamáciu.

7.9. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavke Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Jednotlivé spôsoby dopravy:

 1. a) Osobný odber- možný iba v sklade v Olomouci (ČR), Po-Pi 6:00-14:30
 2. b) DPD pre tovar do 30 kg
 3. c) TopTrans pre dopravu tovaru od 31 kg do 300 kg  

7.10. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú Predávajúcim vydané.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

- tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v článku. 8.2.obchodních podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatia Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

8.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok Predávajúceho.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@johnsonstore.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

9.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9.6. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu Kupujúceho.

 1. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU

Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu obchod@johnsonstore.cz
Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.
Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Predávajúceho prvýkrát.
Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.
V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.
Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.5. Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručovanie Johnson Health Tech CZ & SK a.s., Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, Česká republika, email: obchod@johnsonstore.cz.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. 

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.11. 2020

JOHNSON HEALTH TECH CZ&SK a.s.

Najdete nás i na MALL.SK