Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti Johnson Health Tech CZ&SK a.s.

so sídlom: Dykova 1068/9, Vinohrady, 101 00 Praha 10

identifikačné číslo: 08895651

zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Praze vložka B 25084

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.johnsonstore.cz

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

    1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Johnson Health Tech CZ&SK a.s., so sídlom Dykova 1068/9, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikačné číslo: 08895651, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Praze, vložka B 25084 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odsek 1 zákona č. 89/2012 Z.z., občiansky zákonník, vo znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.johnsonstore.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

    2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného vykonávania povolania.

    3. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

    4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

    5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

    1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

    2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

    3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

    4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

    5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

    6. Kupujúci si uvedomuje, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích osôb.

3. SKLENENIE KÚPNEJ ZMLUVY

    1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odsek 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

    2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, ak je toto nevyhnutné, pretože tovar nemôže byť vrátený bežnou poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú platné počas doby, kedy sú zobrazené v webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru sú/ nie sú prispôsobené osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

    3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ako aj o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zdarma, predpokladom pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho je zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej v webovom rozhraní obchodu. V prípade, že dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosiahne minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zdarma podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zdarma zaniká a kupujúci je povinný uhradiť dopravu tovaru predávajúcemu.

    4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár v webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

        1. objednanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

        2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

        3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

        5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.         

        Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na 

        adresu  elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

        6. Prodávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokládané náklady na dopravu), napríklad písomne alebo telefonicky.

        7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

        8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady 

        na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA ZBOŽIA A PLATEBNÉ PODMIENKY

    1. Kupujúci môže uhradiť predávajúcemu cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledujúcimi spôsobmi:

 v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese      ;

 v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2030147002/5500 vedený u spoločnosti Raiffeisen Bank a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

 bezhotovostne prostredníctvom online platobnej brány Comgate;

 v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke doručovateľa;

 prostredníctvom úveru poskytnutého tretou osobou.

    1. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa ako kúpna cena aj náklady spojené s dodaním tovaru.

    2. V prípade platby v hotovosti, na dobierku alebo pri osobnom odbere je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

    3. Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

    4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odsek 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

    5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

    6. Ak je to v obchodnom styku bežné alebo ak je to tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcov daní z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

    1. Kupujúci si uvedomuje, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke:

        1. tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

        2. tovaru, ktorý podlieha rýchlej zkaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

        3. tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil, a

        4. zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ich kupujúci porušil.

    2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odsek 1 a odsek 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevzala tovar, alebo:

        1. posledný kus tovaru, ak kupujúci objednal v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,

        2. poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

        3. prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

    3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané do lehoty uvedenej v čl. 5.2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

    4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar kupujúci zašle alebo odovzdá predávajúcemu späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ mu predávajúci nenavrhol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehotu podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odšle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou z dôvodu svojej povahy.

    5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peniaze prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peniaze kupujúcemu skôr, ako predávajúci prijme tovar alebo skôr, ako mu kupujúci preukáže, že tovar odeslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

    6. Nárok na úhradu škody vzniknutú na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

    7. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odsek 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

    8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá s rozviazacou podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva ohľadom takého daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý dar predávajúcemu.

Týmto 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu na adrese www.johnsonstore.cz ("Spoločnosť") alebo iným spôsobom komunikácie na diaľku, s výnimkou prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zbierka zákonov, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. ak ide o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní odo dňa jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, a v prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvého dodania.

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na adresu prevádzky Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený vo vzorovom formulári. 

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal. 

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peniaze (kupnú cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len do výšky zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peniaze kupujúcemu skôr, než tovar obdrží späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

6. PREVOZ A DODÁVKA TOVARU

    1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe špecifického požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s touto formou dopravy.

    2. Ak je podľa kúpnej zmluvy predávajúci povinný dodávať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

    3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol uvedený v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

    4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

    5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené špeciálnymi dodacími podmienkami predávajúceho, pokiaľ sú vydávané predávajúcim.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

    1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

    2. Ak predmetom kúpy je hmotná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti za vady predávajúceho aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ju poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy aj z povahy veci je zjavné, že sú poskytované samostatne.

    3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že vec:

        1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a iným dohodnutým vlastnostiam,

        2. je vhodná na účel, pre ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

        3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi k použitiu, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

    4. Prodávajúci zodpovedá kupujúcemu, že okrem dohodnutých vlastností:

        1. vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak technické normy neexistujú,

        2. vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá bežným vlastnostiam vecí tohto druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v rovnakom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, ako bolo urobené, alebo že to nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,

        3. vec je dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších pokynov k použitiu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

        4. vec zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením vzorku alebo predlohe, ktorú predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím kúpnej zmluvy.

    5. Ustanovenie čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že pred uzavretím kúpnej zmluvy predávajúci zvlášť upozornil kupujúceho, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

    6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. Platí to aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

    7. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to povaha veci alebo vady vylučuje. Tento čas nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak vadu oprávnene vytkol.

    8. Ak predmetom kúpy je vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí zachovala vlastnosti podľa čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornené:

          1. počas doby dvoch rokov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, počas celej tejto doby,

          2. po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorázovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatvorení kúpnej zmluvy a povahy záväzku.

 

 1. Ustanovenie čl. 7.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy osobitne upozornil, že aktualizácie nebudú poskytované, a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 2. Ak kupujúci neprovedie aktualizáciu v primeranej dobe, nemá práva z vady, ktorá vznikla iba v dôsledku neprovedenej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej neprovedenia, alebo aktualizáciu neprovedie, alebo ju provedie nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a prejaví sa vada v dobe podľa čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodných podmienok, má sa za to, že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované vadne.
 3. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak majú byť plnené po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe. Ak kupujúci oprávnene vytkne prodávajúcemu vadu, doba pre vytýčenie vady veci nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.
 4. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojho výberu môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, pokiaľ nie je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s iným neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť iným spôsobom vada odstránená bez výrazných obtiaží pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstrániť vadu, ak je to nemožné alebo nepriemerne nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 5. Predávajúci odstráni vadu v primeranej dobe po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nezpôsobil významné obtiaže, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, pre ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak je to potrebné, aby bola vec demontovaná, a jej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, ako sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž chybného veci a montáž opravenej alebo novej veci, alebo uhradí s tým spojené náklady.
 6. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

   1. predávajúci odmietne odstrániť vadu alebo ju neodstráni v súlade s čl. 7.13 obchodných podmienok,

   2. vada sa opakovane prejaví,

   3. vada predstavuje závažné porušenie kúpnej zmluvy, alebo

   4. z prehlásenia predávajúceho alebo z okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez významných ťažkostí pre kupujúceho.  

 7.  Ak je vada veci nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. 7.14 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nepodstatná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu potom, ako obdrží vec, alebo keď mu kupujúci preukáže, že vec odeslal.

   

 8. Vadu je možné vytýct predajcovi, u ktorého bola vec zakúpená. Ak však je na opravu určená iná osoba, ktorá je bližšie k miestu predajcu alebo bližšie k miestu kupujúceho, kupujúci vytýči vadu tej osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.

 9. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predajca povinný prijať reklamáciu v akejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Predajca je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, jej obsah, spôsob vybavenia reklamácie, ktorý si kupujúci žiada, a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 10. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsať (30) dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predajca s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na fyzickom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote s ohľadom na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, pre ktorý ju kupujúci požadoval.

 11. Po neúspešnom uplynutí lehoty podľa čl. 7.18 obchodných podmienok má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

 12. Predajca je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a o dĺžke jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 13. Práva z odpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese      , telefonicky na čísle       alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese      .
 14. Kto má právo zo závady plnenia, patrí mu aj náhrada nákladov, ktoré rozumne utratil pri uplatňovaní tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytýčiť vadu, súd právo neuzná, ak predajca namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
 15. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpovednosťou predajcu za vady môže upraviť reklamačný poriadok predajcu.
 16. Predajca alebo iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv zo závady plnenia aj záruku za kvalitu.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


1. Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celkovej kúpnej ceny tovaru.
2. Predajca nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 odseku 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.
3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predajca prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predajcu. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predajca na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predajcom stanovené.
4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušný Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online, nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predajcom a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
6. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátny dozor. Predajca je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v určitom rozsahu aj dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
7. Kupujúci týmto prevzal na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 odseku 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Predajca plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely vyjednávania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predajcu prostredníctvom špeciálneho dokumentu. Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu: https://www.johnsonstore.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/


10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRAVODAJSTIE A UKLADANIE COOKIE SOUBOROV
1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odseku 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných správ predajcom na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo kupujúceho. Predajca plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných správ prostredníctvom špeciálneho dokumentu.
2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním súborov cookie na zariadenie kupujúceho plní predajca prostredníctvom špeciálneho dokumentu.

11. DORUČOVANIE
1. Kupujúcemu môže byť doručované na jeho elektronickú adresu.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je zbavený ochrany poskytovanej mu ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých nie je možné smluvne odstúpiť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení článku 6 odseku 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 z 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzné vzťahy (Rím I).
2. Akékoľvek ustanovenie obchodných podmienok, ktoré je neplatné alebo neúčinné, alebo ktoré sa takým stane, sa nahradí ustanovením, ktoré má čo najviac podobný zmysel. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia neovplyvňuje platnosť ostatných ustanovení.
3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
5. Kontaktné údaje predajcu: adresa sídla Dykova 1068/9, Vinohrady, 101 00 Praha 10, emailová adresa martin@jhtgroup.cz. Predajca neposkytuje iný prostriedok online komunikácie.

V Praze, dne 13.5.2024. S tímto dnem nabývají Obchodní podmínky účinnosti.

JOHNSON HEALTH TECH CZ&SK a.s.

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci
Uplatnění reklamace
Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Příloha č. 2 - Formulář po odstoupení od Smlouvy

Adresát: martin@jhtgroup.cz
Johnson Store (Bystrá 761/10, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00)